-

هیأت تنیس روی میز شهرستان ها

هیات شهرستان

رییس شهرستان

تلفن تماس

تصویر

 

شهرستان اردبیل

 

داور صفرزاده

09141540940

***********************

 

شهرستان خلخال

 

بهراد مسعودی

09141515328

 

شهرستان پارس آباد

 

سعید طلوعی

 

 

شهرستان نیر

 

سطوتی

 

 

شهرستان بیله سوار

 

عسگر پناهی  

 

شهرستان مشکین شهر

 

پیمان اسلامی خیاوی  

شهرستان نمین حجت اله جوان